ПАРАМОНОВ
Алексей
Григорьевич

 

Биография
Фотографии

 

Контактный телефон:
8(4742) 27-96-80
8 920 500 01 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон:
8(4742) 27-96-80
8 920 500 01 61

ЖИВОПИСЬ

Петровский пруд
2007, орг, м.,40х50

 

 

 

Весенние проталины, снег тает, х.м.50х70,2007

 

 

 

 

Первый снег
орг., м. 45х40, 2003

 

 

 

Аргамач.Елец
орг.,м.35х41, 2003

 

 

 

Зима на ниженке
х.м.40х40,2003

 

 

 

Осенний дождик
х.м.50х60,2005

 

 

 

Осень, огороды
х.м.50х60,2005

 

 

 

На зимней улице
орг. М.5-х70,2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый дом на Пензенской улице.Тамбов. х.м.50х60

 

 

 

Березы
орг.м. 48х50, 2002

 

 

 

Христорождественский  Храм, Липецк
х.м. 30х60, 2003

 

 

 

Аргамач.Елец
орг.,м.35х41, 2003

 

 

 

Женя. Портрет сына.
х.м. 45х60, 2003